TIETOSUOJASELOSTE

Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 §
Tietosuoja-asetus (General Data Protection Regulation, GDPR)

1. Rekisterinpitäjä
Kotipirtti ry, Kotipirtin palvelutalo, Käräjätörmä 12, 33310 Tampere, Puhelin: (03) 3153 31

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö
Kaija Kallinen, Kotipirtti ry, Käräjätörmä 12, 33310 Tampere, p. 040 5071 099,
kaija.kallinen@kotipirttiry.fi

3. Rekisterin nimi
Kotipirtti ry henkilötietorekisteri

4. Henkilötietojen käyttötarkoitukset
Henkilötietojen käsittelyn yleisenä henkilötietolain 8 §:n mukaisena edellytyksenä on asiallinen yhteys henkilön ja Kotipirtti ry:n välillä, rekisteröidyn suostumus, rekisteröidyn Kotipirtti ry:lle antama toimeksianto tai lakisääteinen peruste. Kotipirtti ry:ssä käsiteltävien henkilötietojen käyttötarkoituksia ovat asiakkaiden tietoja terveydentilaan, asumiseen ja toimintakykyyn sekä asukkaiden elämänhistoriaan liittyviä asioita. Tietoja käsitellään asiakkaiden antaman suostumuksen perusteella. Rekisteritietoja saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, joka sille on määrätty. Osarekisterit: Vuokrankanto ja -valvonta, laskutus, ateria-, asumis-, siivous- ja kotihoidon palvelut. Asiakkaiden ja Kotipirtti ry:n oikeusturvan varmistaminen, sekä lakiin perustuvien ja viranomaismääräysten mukaisten velvoitteiden hoitaminen. Väärinkäytösten ja ongelmatilanteiden ehkäisy ja selvittäminen.

5. Rekisterin tietosisältö
Kotipirtti ry:n rekisteri sisältää ensisijaisesti asiakkaisiin liittyviä tietoja. Asiakkaan yksilöinti ja yhteystiedot: nimi, henkilötunnus, yhteystiedot, asukkaiden vuokratiedot, lähiomainen/yhdyshenkilö ja hänen yhteystiedot. Asiakasrekisteri koostuu tallenteista, jotka sisältävät henkilön yksilöimiseksi tarvittavia tietoja ja asiakkaan hoidon, sekä hoidon järjestämisen yhteydessä syntyneitä tai hoitoa varten saapuneita tietoja. Tietoja säilytetään asiakassuhteen jatkumisen ajan, jonka jälkeen ne siirretään arkistoon säilytettäväksi arkistosäännösten mukaisesti. Säilytysajan jälkeen ne hävitetään asianmukaisesti. Rekisterien tiedot ovat salassa pidettäviä tietoja ja henkilökunnalla on salassapitovelvollisuus. Salassapitovelvollisuus sekä tietojen ja tietojärjestelmien käyttö perustuvat lainsäädäntöön sekä normiohjaukseen.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakas, omaiset, edunvalvoja, hoitohenkilökunta ja terveyden- ja sosiaalihuollon
asiakas/potilasrekisterit asiakkaan tai hänen edustajansa suostumuksella.

7. Säännön mukaiset tietojen luovutukset
Tietoja luovutetaan ainoastaan rekisteröidyn suostumuksella. Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille, joilla on lainsäädännön nojalla oikeus tietoihin väärinkäytösten ehkäisemiseksi ja selvittämiseksi.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Kotipirtti ry:n rekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Henkilötiedot suojataan asiattomalta pääsyltä ja laittomasti tai vahingossa tapahtuvalta tietojenkäsittelyltä. Henkilötietoja käsittelevät vain Kotipirtti ry:n erityisesti määrittelemät henkilöt sekä Kotipirtti ry:n toimeksiannosta palveluja ylläpitävät tai kehittävät kolmannet osapuolet, joiden tehtäviin henkilötietojen käsittely kuuluu.

9. Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 – 28 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyynnön voi tehdä toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu tarkastuspyyntö osoitteella: kotipirtti@kotipirttiry.fi tai Kotipirtti ry, Käräjätörmä 12, 33310 Tampere. Tarkastuspyynnössä tulee mainita tietojen etsimiseksi tarpeelliset seikat sekä henkilön nimi ja postiosoite.

10. Tiedon korjaaminen
Rekisteröity voi henkilötietolain 29 §:n mukaisesti päivittää ja muuttaa omia tietojaan ilmoittamalla siitä kirjallisesti osoitteeseen: kotipirtti@kotipirttiry.fi tai Kotipirtti ry, Käräjätörmä 12, 33310 Tampere.

Evästeet

Sivustolla käytetään cookie- eli evästetiedostoja siten, että palvelun käyttäjän yksityisyydensuojaa ei loukata. Evästeitä käytetään mm. mittaus- ja tutkimustarkoituksiin verkkosivuston käytön tyypin ja määrän selvittämiseksi. Emme käytä evästeitä käyttäjän henkilöllisyyden selvittämiseen. Emme myöskään yhdistä IP-osoitetta käyttäjään tai kerää muita tietoja, joista käyttäjän henkilöllisyys selviää suoraan, ellei näitä tietoja ole lähetetty verkkolomakkeilla verkkopalvelussa vieraillessa.

Evästeitä voidaan käyttää myös yrityksille suunnattuun suoramarkkinointiin tai käyttäjäluetteloihin perustuvaan markkinointiin sekä uudelleenmarkkinointiin (remarketing). Tällaisen markkinoinnin päämääränä on tiedottaa yrityksen ajankohtaisista palveluista sellaisille käyttäjille, jotka ovat vierailleet yrityksen sivuilla aikaisemmin. Emme luovuta henkilökohtaisia tietojasi kolmansien osapuolten mainostajille.

Evästeet eivät mahdollista käyttäjän päätelaitteen tallennuslaitteen, kuten kovalevyn tietojen tarkastelua tai kopioimista. Käyttäjä voi halutessaan estää evästeiden vastaanoton Internet-selaimensa asetuksista, mutta se voi estää sivuston toiminnan eikä näin ollen ole suositeltavaa. Käyttäjä voi myös milloin tahansa poistaa Internet-selaimensa tallentamat evästetiedostot päätelaitteeltaan.

Evästeiden käytön estäminen

Voit estää evästeiden tallentamisen muuttamalla selaimen tietoturva-asetuksia. Huomioi kuitenkin, että kaikkia verkkopalveluiden toimintoja ei välttämättä voi käyttää ilman evästeitä. Selaimen asetuksista voit myös asettaa tilan, joka ilmoittaa tallennettavasta evästeestä ja tämän jälkeen voit joko hyväksyä tai hylätä evästeen.

Lisätietoja evästeistä ja verkkopalveluiden turvallisesta käytöstä voit lukea Viestintäviraston sivuilta. Lisätietoja selainkäyttöön perustuvasta mainonnan kohdentamisesta saat Your Online Choices -sivustolta.